ΥΠ.ΕΣ:Συστήθηκε η Ομάδα που θα αξιολογήσει τις δομές δήμων και περιφερειών

AddThis Social Bookmark Button

Με απόφαση του αρμόδιου γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών συστήθηκε η Ομάδα Εργασίας η οποία θα αναλάβει να παρακολουθήσει τη διαδικασία αξιολόγησης των δομών δήμων και περιφερειών.

 

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο διαύγεια στις 15 Φεβρουαρίου, έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός της αξιολόγησης των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Η ομάδα είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «επί της διαδικασίας και των θεμάτων της εν λόγω αξιολόγησης». Στην απόφαση προβλέπεται επίσης ότι τα μέλη της Ομάδας θα συνεργάζονται και με την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ασχολείται με τα σχετικά θέματα.

 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες η πιλοτική αξιολόγηση θα γίνει σε 12 δήμους, ενώ από τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα διαμορφωθούν και τα τελικά σχέδια δημιουργίας των νέων οργανισμών στους δήμους. Η επιλογή των δήμων που θα αξιολογηθούν γίνεται σύμφωνα με γεωγραφικά, οικονομικά και πληθυσμιακά κριτήρια.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2013

Αριθμ. πρωτ: 4875

 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση Ομάδας Εργασίας αναφορικά με την αξιολόγηση των δομών της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

(ΦΕΚ 107 Α΄).

β)  του  άρθρου  21  του  ν.  4024/2011  “Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο-

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” (ΦΕΚ 226 Α΄).

γ) του π.δ. 49/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών” (ΦΕΚ 18 Α΄), ως ισχύει.

δ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) “Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και

τα κυβερνητικά όργανα”.

ε) της με αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098 (ΦΕΚ 2023/Β/15-10-07) Υπουργικής Απόφασης, που

αφορά  στη  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων,  μεταξύ  άλλων,  στο  Γενικό  Γραμματέα  του

Υπουργείου Εσωτερικών.

2) Το αριθμ. 78/23-01-2013 έγγραφο της ΕΝΠΕ.

3) Το αριθμ. 286/01-02-2013 έγγραφο της ΚΕΔΕ.

4) Το αριθμ. 190/04-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης &

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5) Την ανάγκη συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά

με  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  δομών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Συστήνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από τους:

1) Κιντή Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ως  Πρόεδρο,  με  αναπληρωτή  τον  Μεντζέλο  Ανδρέα,  Προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης

Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

2) Μεντζέλο Ανδρέα, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

3) Δέδε Γεώργιο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης

4) Διαμαντοπούλου Αφροδίτη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ

5) Βασιλάτου Ρεγγίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

6) Χατζηεργάτη Νικόλαο, Προϊστάμενο του Τμήματος Αποκέντρωσης

7) Καλύβα  Μαρία,  Προϊσταμένη  της  Διεύθυνσης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Αττικής, με αναπληρώτρια την Άννα Κοντονή, Προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος

Εσωτερικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

8) Κοιμήση  Απόστολο,  Γενικό  Γραμματέα  της  ΚΕΔΕ  και  Δήμαρχο  Αμφιλοχίας,  με

αναπληρωτή τον Μαΐστρο Παναγιώτη, Επιστημονικό Συνεργάτη της ΚΕΔΕ

9) Πάσχο Λάμπρο, νομικό σύμβουλο του Προέδρου ΕΝΠΕ, αναπληρούμενο από τον

Κουταλάκη Χαράλαμπο, Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου ΕΝΠΕ

10) Γούπιο  Ιωάννη,  στέλεχος  της  Ελληνικής  Εταιρείας  Τοπικής  Ανάπτυξης  &

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)

11)Άγγελο Μπίνη, Προϊστάμενο Επιθεωρητή ΣΕΕΔΔ και μέλος της Επιτροπής του αρ.

35 του ν. 4024/2011 για την αξιολόγηση των δομών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου

Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  με  αναπληρωτή  τον

Παντελή Ταγκαλάκη, Προϊστάμενο Τεκμηρίωσης και Καλύτερων Πρακτικών και μέλος

των Επιτροπών Αξιολόγησης του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Υγείας.

Β) Τη γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας θα ασκούν οι υπάλληλοι της

Διεύθυνσης  Οργάνωσης  &  Λειτουργίας  ΟΤΑ,  Γκαμπέτα  Κατερίνα,  υπάλληλος  του

κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, Νάσαινα Δέσποινα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ

Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Δ΄ και Τζήμα Ιωάννα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ

Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.

Γ) Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός της αξιολόγησης

των  δομών  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  των  Αποκεντρωμένων  Διοικήσεων,  η

υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η συνεργασία με

το  Υπουργείο  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  επί  της

διαδικασίας και των θεμάτων της εν λόγω αξιολόγησης, καθώς και η συνεργασία με

την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των ανωτέρω θεματικών.

Δ) Στον  Πρόεδρο  και  στα  μέλη  της  Ομάδας  Εργασίας  ουδεμία  αποζημίωση

καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Άρθρο του
Κώστα Καλογράνη

Βρείτε στο OTAnews

Έχουμε 129 επισκέπτες συνδεδεμένους

Αθλητική Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Ο Καιρός στους Δήμους

Βρείτε μας στο Facebook

Διαφήμιση

Δημοσκόπηση

Please create and publish a survey in the control panel.
Διαφήμιση

Ακούστε και Δείτε τα Πάντα εδώ...

Τελευταία Καταχώρηση Video

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Facebook Image
AddThis Social Bookmark Button
Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks RSS Feed 

 

Construction, Design, Server Host, Domain and Streaming by 24SERVER - Copyright © 2014 - OTA NEWS - All rights reserved.